Europa: een geografische verkenning

27,95

Dit boek (geheel herziene derde druk) biedt een geografische inleiding tot Europa. Hoe is de fysisch-geografische opbouw van het continent? Welke sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen doen zich voor? Hoe verandert de rol van overheden in de aanpak van problemen en wat is de inbreng van lokale initiatieven? Hoe zijn steden en regio’s vervlochten in Europese en mondiale netwerken? Tal van nieuwe kaarten en foto’s in kleur verhelderen de tekst.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Europa: een geografische verkenning
Auteurs: Ben de Pater, Leo Paul e.a.
ISBN: 9789491269233
Druk: 3
Verschenen: 2021
Omvang: 384 pagina’s (met figuren, kaarten en foto’s in kleur)
Formaat: 17 x 24 cm
Prijs: € 27,95
Extra: www.geo-perspectief.nl
Doelgroep: Universitaire studenten sociale geografie, planologie en aanverwante opleidingen; studenten die in het hoger beroepsonderwijs een lerarenopleiding of andere opleiding volgen; docenten aardrijkskunde / geografie en andere professionals; eenieder die geïnteresseerd is in de veranderende geografie van Europa


Meer informatie

Inhoudsopgave

1 Europa: een geografisch-historisch panorama

1.1Op zoek naar buitengrenzen

1.2 Ontvanger en verspreider van innovaties

1.3 Binnengrenzen en interne verschillen

1.4 De natuurlijke omgeving en de mens

1.5 Grote landschappelijke diversiteit

1.6  Maritieme en continentale culturen

1.7  Natuurlijke hulpbronnen

1.8  Natuurgevaren, natuurrampen

1.9  Rivieren en hun stroomgebieden

1.10 Klimaat en klimaatverandering

2 Samenwerking met horten en stoten: de Europese Unie

2.1 Stapsgewijze integratie: verbreding en verdieping

2.2 Spelers en bevoegdheden: de (on)macht van ‘Brussel’

2.3 Klimaat- en energiebeleid

2.4 De euro en monetaire integratie

2.5 Ruimtelijke verschillen in welvaart en economie

2.7 Hoe verder?

3  Natuurbehoud en milieubeleid: een tussenbalans

3.1 Bodems: van vele kanten bedreigd

3.2 Rivieren: waterkwaliteit is verbeterd, maar nog lang niet goed

3.3 Kustzeeën: het EU-visserijbeleid is geen papieren tijger meer

3.4 Lucht en fijnstof, klimaat en broeikasgassen

3.5  Natuur: behoud van biodiversiteit als ideaal

4  Landelijke gebieden: landbouw, beleid, cultuurlandschappen

4.1  Landbouw aan de rand van het suburbane landelijk gebied

4.2  Een ongelijk speelveld: perifere landelijke gebieden

4.3  Nationaal beleid: de tijden zijn veranderd

4.4  Het Europese landbouwbeleid

4.5  Landbouw in voormalige communistische gebieden: Mecklenburg-Vorpommern

4.6  Landbouw en cultuurlandschappen

5 Infrastructuur: hoopvolle verwachtingen, gevreesde effecten

4.1 De Romeinen wisten het al

4.2 Waar water is, is een weg

4.3 De ijzeren baan: infrastructuur van nationaal belang

4.4 Deense bruggen: van een nationaal naar een Europees kader

4.5 Europees infrastructureel beleid

4.6 Veranderingen op komst?

6 Industrie, innovatie en regionale ontwikkeling

6.1 Van Black Country tot Rustbelt

6.2 Dynamiek in de auto-industrie

6.3 Innovatie en slimme specialisatie

6.4 De terugkeer van de industrie?

7 De stad in de wereld: netwerken en diensten

7.1 Van agglomeratie naar megapolitaan gebied

7.2  Urbanisatie, de-urbanisatie, re-urbanisatie

7.3 Liverpool I: voorzichtig herstel

7.4 Wat zijn diensten en waarom worden ze steeds belangrijker?

7.5 Diensten en de stad I: de centrale plaats

7.6 Diensten en de stad II: de netwerkstad

7.7  Europese steden in mondiale netwerken

7.8 Op macroniveau: stedelijk bestuur in een competitieve wereld

8 Steden: de vele werelden van de stad

8.1 Op mesoniveau: stations, vliegvelden en havens

8.2 Landschappen van de politieke macht: de overheid

8.3 Intermezzo: de naoorlogse herbouw van steden in Polen

8.4 Landschappen van de economische macht: de markt

8.5 Op microniveau: buurten en wijken

8.6 De korte levenscyclus van hoogbouwwijken

8.7 Gentrificatie in Londen

9 Toerisme: economische gangmaker met schaduwzijde

9.1 Op zoek naar patronen: bestemmingen

9.2 Op zoek naar patronen: verplaatsingen en verbindingen

8.3 Plaatsen en regio’s: effecten van toerisme

10 Migratie: een strijdpunt in de EU

10.1 De oorzaken van migratie nader bekeken

10.2 Het reguleren van migratie

10.3 Mobiliteit binnen de EU

10.4 Asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden

10.5 Migranten en de ontvangende samenleving

11 Staten en naties: politieke en culturele grenzen vallen niet samen

11.1 Naties, staten en staatsvorming

11.2 De macht van staten: een typologie

11.3 In West-Europa: Frankrijk en Italië

11.4 Midden- en Oost-Europa: een wirwar van nationale groepen

11.5 De Europese Unie en de toekomst van natiestaten

Bronnen

Register

Andere suggesties…