Landschap in delen

39,90

In deze zesde, editie in KLEUR van Landschap in delen, ondertitel: De fysisch-geografische regio’s, is de beschrijving van de fysisch-geografische regio’s (nu per landschapstype) uit de laatste editie van Landschappelijk Nederland ingevoegd. De tekst van de paragrafen over het klimaat in Nederland is geactualiseerd. De figuren in deze paragrafen en de overige hoofdstukken worden in een toekomstige editie geactualiseerd. De hoofdstukken uit de voorgaande druk van Landschap in delen zijn ondergebracht in een afzonderlijk boek: Landschap waarderen.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Landschap in delen. De fysisch-geografische regio’s.
Auteur: Henk Berendsen, Esther Stouthamer, Kim Cohen, Wim Hoek
ISBN: 9789491269240
Druk: 6e herziene
Verschenen: 2021
Omvang: 392 pagina’s, geïllustreerd in KLEUR
Formaat: 17 x 24,5 cm
Prijs: € 39,90
Extra: Website www.geo-vorming.nl
Doelgroep: Studenten geografie, geologie, landschap, bodem, water, op universiteiten en hogescholen, alsmede leraren aardrijkskunde en iedereen die meer over de fysische geografie van Nederland wil weten.

 

Meer informatie

Inhoudsopgave

Cd-rom bij dit boek bevat:
Alle illustraties uit dit boek in kleur
Uitgebreide collectie afbeeldingen en foto’s
Collegemateriaal
Worddocument met links naar relevante websites

1 Inleiding
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

2 Klimaat en atmosfeer
2.1 De atmosfeer
2.2 Klimaat en klimaatindeling
2.3 Het klimaat van Nederland
2.4 Lokale klimaten
2.5 Klimaatveranderingen in het verleden
2.6 Veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer
2.7 De toekomst van het klimaat
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

3 Gesteente
3.1 Geologische structuur
3.2 Het materiaal aan het aardoppervlak
3.3 Toekomstige geologische ontwikkeling
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

4 Reliëf
4.1 Inleiding
4.2 De vormen aan het aardoppervlak
4.3 Huidige processen
4.4 Toekomstige geomorfologische ontwikkeling
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

5 Bodem
5.1 Inleiding
5.2 Bodemvorming
5.3 Bodemvormende processen
5.4 Geogenetische en pedogenetische classificatiesystemen
5.5 Bodemkaarten van Nederland met een geogenetische grondslag
5.6 Het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland
5.7 Bodemkaarten van Nederland met een pedogenetische inslag
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

6 Water
6.1 Inleiding
6.2 Waterhuishouding
6.3 Waterbalans van Nederland
6.4 De grote rivieren
6.5 De kleine rivieren
6.6 Samenstelling van het rivierwater
6.7 Infiltratie
6.8 Bodemwater
6.9 Samenstelling van het grondwater
6.10 Meren
6.11 Kwel en bronwater
6.12 Afwatering
6.13 Polders en droogmakerijen
6.14 Getijden
6.15 Verzilting
6.16 Waterstaatsbestuur en waterbeheer
6.17 Drinkwaterwinning
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

7 Flora en fauna
7.1 Begripsomschrijvingen
7.2 Ontwikkeling van flora en fauna
7.3 Oorspronkelijke en huidige flora en fauna
7.4 Veranderingen in flora en fauna door de invloed van de mens
7.5 Ecosystemen
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

8 De mens in het landschap
8.1 Inleiding
8.2 Bewoningsgeschiedenis
8.3 Terpen
8.4 Bedijking
8.5 Dijkdoorbraken
8.6 Uiterwaarden
8.7 Ontginning van het veengebied in West-Nederland
8.8 Vervening
8.9 Droogmakerijen
8.10 Problemen van de bodemgesteldheid in West-Nederland
8.11 Invloed van de mens op de grote rivieren
8.12 Afsluiting van zee-armen; de Deltawerken
8.13 Landgebruik
8.13.1 Landgebruik in relatie tot bodemgesteldheid
8.14 Wegen, waterwegen, spoorwegen
8.15 Nederzettingen en verkaveling
8.16 Ruilverkavelingen
8.17 Agrarische cultuurlandschapstypen
8.18 Ontgrondingen
8.19 Overige elementen van het cultuurlandschap
8.20 Steden
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

9 Landschap en natuur
9.1 Relaties in landschappen
9.2 Achteruitgang van de natuur
9.3 Landschapsecologische gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging
9.4 Bescherming van het substraat
9.5 Ruimtelijk beleid en natuurbeleid
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

10 Milieu
10.1 Inleiding
10.2 Milieubeleid in Nederland
10.3 Bevolkingstoename
10.4 Verandering van het klimaat
10.5 Verzuring
10.6 Vermesting
10.7 Verspreiding
10.8 Verwijdering
10.9 Verstoring
10.10 Verdroging
10.11 Verinnerlijking
10.12 Volksgezondheid en milieu
10.13 Verspilling
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

11 Besluit

Index

Wat vind je van…